นโยบายความเป็นส่วนตัว ของกลุ่มบริษัท สยามสินธร จำกัดและบริษัทในเครือ

บริษัท สยามสินธร จำกัด และบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) บริษัท สินธร เคมปิน จำกัด บริษัท สินธร มาลัย จำกัด บริษัท สินธร จำกัด บริษัท ซูพีเรีย คลีนนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท สินธร ฟู้ด มาร์เก็ต จำกัด บริษัท สินธร เสน่ห์จันทน์ จำกัด บริษัท ไอเฟล คาเฟ่ จำกัด บริษัท สินธร แมเนจเมนท์ จำกัด บริษัท สินธร เรสซิเดนซ์ จำกัด บริษัท บริหารทรัพย์สิน จำกัด บริษัท สยามสินธร แลนด์ จำกัด ("บริษัท") ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทได้จัดให้มี "นโยบายความเป็นส่วนตัว" เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการจัดการ รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะนำไปใช้กับทุกท่านที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือท่านที่บริษัทครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางของบริษัท ทั้ง Online และ Offline เช่น การเยี่ยมชมโครงการ การเข้าเว็บไซต์ต่างๆ ของบริษัทและโครงการต่างๆ ของบริษัท แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย หรือผ่านตัวบุคคล เป็นต้น บริษัทขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจ และขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า บริษัทจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยมาตรการที่มีความปลอดภัยและเป็นความลับ เพื่อมอบการบริการอย่างดีที่สุดสำหรับท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ https://siamsindhorn.com และเว็บไซต์ต่างๆ ที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ และโครงการในเครือ รวมถึงแอปพลิเคชัน ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ บริการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมและบัตรสมาชิก ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่มีการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ควบคู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการที่ท่านใช้ รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจจะแจ้งเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือ ณ เวลาที่บริษัทได้รวบรวมข้อมูลของท่าน และเพื่อให้ท่านได้ทราบ บริษัทขอแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนี้

1. คำนิยาม

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • 1.1ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ Email หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
 • 1.2ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ศาสนา ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลการจดจำใบหน้า เป็นต้น

"คุกกี้ (Cookies)" หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ในขณะเยี่ยมชม หรือใช้งานเว็บไซต์

"Log" หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ แสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง วันที่ เวลา ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน

2. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่บริษัทเก็บรวบรวม

 • 2.1บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ประกอบด้วย
 • (ก)ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเกิด สถานภาพทางการสมรส สถานที่พำนัก อาชีพ ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ อีเมล ข้อมูลบนบัตรที่ออกให้โดยรัฐ เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง รูปถ่าย ข้อมูลบัตรเครดิต/ข้อมูลทางธนาคาร รายได้ส่วนบุคคล ข้อมูลยานพาหนะ ข้อมูลป้ายทะเบียน และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัท เป็นต้น
 • (ข)ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล (e-mail address) ไลน์ไอดี (Line ID) WhatsApp WeChat บัญชีผู้ใช้ Facebook และ Instagram หรือแอปพลิเคชันส่งข้อความอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่นๆ เป็นต้น
 • (ค)ข้อมูลสมาชิก เช่น เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานะภาพการสมรส สิ่งที่ชอบ ความสนใจ รูปแบบผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่สนใจ งานอดิเรก กิจกรรม Social Network ที่ใช้ประจำ ประวัติการซื้อสินค้าและบริการ และการตอบรับ เป็นต้น
 • (ง)ข้อมูลในการตัดสินใจ เช่น เหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการ งบประมาณ ข้อมูลการเข้าชมผลิตภัณฑ์ และการบริการ เป็นต้น
 • (จ)ข้อเสนอแนะที่ท่านให้กับบริษัท เช่น ข้อมูลในการกรอกแบบฟอร์ม หรือข้อมูลจากการตอบคำถามระหว่างการสนทนา หรือในการทำแบบสำรวจ หรือข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น งานแสดงสินค้า หรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
 • (ฉ)ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์และการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยบริษัทมีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง หน้าเว็บเพจ (Web page) ที่เยี่ยมชม ระยะเวลาที่เยี่ยมชม เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัท ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ ข้อมูลรุ่นและระบบของเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
 • (ช)ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลโภชนาการ ความคิดเห็นทางการเมือง ข้อมูลทางชีวภาพ ลายนิ้วมือ ระบบจดจำใบหน้า ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ข้อมูลจากการจดจำม่านตา ข้อมูลสุขภาพ น้ำหนัก ส่วนสูง ประวัติอาการแพ้ ประวัติทางการแพทย์ และประวัติอาชญากรรม เป็นต้น
 • (ซ)ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต รายละเอียดบัญชีธนาคาร ข้อมูลที่มาของทุน รายการทรัพย์สิน เป็นต้น
 • (ฌ)ข้อมูลพนักงาน เช่น ข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลภาษี ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน อัตราเงินเดือน ผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลเวลาการทำงานและการลา เป็นต้น
 • (ญ)ข้อมูลเพื่อการรักษาความปลอดภัย เช่น ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ข้อมูลยานพาหนะ ข้อมูลป้ายทะเบียน และข้อมูลวันเวลาที่เข้าออกสถานที่ของบริษัท เป็นต้น
 • (ฎ)ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ ใบหุ้น หุ้นกู้ เป็นต้น

หากท่านต้องการซื้อสินค้าหรือใช้บริการใดๆ ของบริษัท ทำงานร่วมกับบริษัท หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับ บริษัท บริษัทจะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการดังกล่าว ทำข้อตกลงกับท่าน ปฏิบัติตามภาระผูกพันใดๆ ที่มีไว้กับท่าน หรือปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท บริษัทจะไม่สามารถจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการดังกล่าว ทำข้อตกลงใดๆ กับท่าน ปฏิบัติตามภาระผูกพันใดๆ ที่มีไว้กับท่าน และอาจส่งผลให้มีการละเมิดสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท หรือการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นแก่บริษัท ท่านให้คำรับรองว่าบุคคลดังกล่าวได้รับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน (ถ้าจำเป็น) ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทร้องขอ ท่านจะต้องสามารถแสดงเอกสารที่ยืนยันว่าได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และได้ดำเนินการขอความยินยอมดังกล่าวข้างต้น (ถ้ามี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 • 2.2 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
 • 2.3บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านโดยแปลงเป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตน ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อเว็บไซต์ หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัท นโยบายความเป็นส่วนตัวจะเป็นไปตามที่เว็บไซต์นั้นๆ กำหนด โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจากท่าน หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ หรือจากบริษัทในเครือ บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจ หรือการสื่อสารระหว่างบริษัทเหล่านั้นกับท่าน ทั้งวิธีการ Online และ Offline เช่น

 • 3.1ผ่านช่องทางของบริษัท เช่น เอกสาร ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรศัพท์ ทางวาจา การเข้าร่วมกิจกรรม การซื้อสินค้าและบริการ การสมัครเข้าทำงาน หรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัท
 • 3.2ผ่านเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น การทำแบบสำรวจ การกรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอโปรโมชั่น การกดติดตามเพื่อรับข้อมูลส่งเสริมการขาย หรือติดต่อบริษัท โดยบริษัทจะมีการเก็บ log ในการใช้งานของท่านจากบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน
 • 3.3ช่องทางของบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทน คู่ค้า หรือผู้ให้บริการอื่น หรือพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น Facebook, WeChat, Google, Line, WhatsApp, Instagram

บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นเช่นกัน เช่น จากสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของท่าน บุคคลอ้างอิง บริษัทการตลาด ตัวแทนจัดหางาน ลูกค้าองค์กร ผู้ขาย หรือผู้มีส่วนได้เสีย และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะในฐานข้อมูล Offline และ Online

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อวัตถุประสงค์ และพื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ระบุไว้ต่อไปนี้ รวมถึงวัตถุประสงค์ใดๆ และพื้นฐานทางกฎหมายที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์อื่นใดที่ท่านให้ความยินยอมแก่บริษัทเป็นครั้งคราว และวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ได้รับอนุญาตหรือจำเป็นตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("PDPA") และ/หรือกฎหมายที่บังคับใช้

 • 4.1เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น จัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยตลาด ประมวลผลข้อมูลในการสำรวจความคิดเห็นของท่าน การปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและการให้บริการ การพิจารณาการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัท หรือเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการที่ท่านอาจสนใจ
 • 4.2เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สินค้าและการบริการของบริษัท ประชาสัมพันธ์ และนำเสนอโครงการที่ท่านอาจจะสนใจ รวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการ สินค้าและการให้บริการ และโปรโมชั่นต่างๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด หรือกรณีมีการจองออนไลน์ (Online Booking) บริษัทจะทำการจัดเก็บและใช้ข้อมูลที่จำเป็นในการออกเอกสารสำคัญสำหรับการทำรายการจอง
 • 4.3เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและท่าน เช่น การให้ของขวัญหรือจัดงานเลี้ยงวันเกิดตามความต้องการของท่าน
 • 4.4เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายและ/หรือการตลาดทางตรง เช่น เพื่อเสนอขาย อัปเดต และส่งเสริมการขายสินค้าและบริการตามความชอบและไลฟ์สไตล์ของท่าน รวมถึงงานกิจกรรมที่ท่านอาจสนใจเข้าร่วม
 • 4.5เพื่อถ่ายภาพหรือวิดีโอของท่านใน Sales Gallery และเผยแพร่หรือโฆษณาภาพและ/หรือวิดีโอดังกล่าวบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทหรือแพลตฟอร์มอื่นๆ
 • 4.6เพื่อจัดหาอาหารและ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อันเนื่องมาจากข้อมูลการแพ้อาหารหรือศาสนาของท่าน
 • 4.7เพื่อประเมินความเหมาะสมของท่านในการเข้าทำงานกับบริษัท โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ประวัติอาชญากรรมและข้อมูลด้านสุขภาพ เป็นต้น
 • 4.8เพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านตามความจำเป็น เช่น บัตรประจำตัวของท่าน (ซึ่งมีศาสนาและ/หรือกรุ๊ปเลือด) เพื่อยืนยันตัวตนของท่านก่อนทำธุรกรรมต่อไป
 • 4.9เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย เช่น PDPA ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เป็นต้น
 • 4.10 เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาลและ/หรือคำสั่งของทางราชการ
 • 4.11 เพื่อการตรวจสอบทางการเงินของบริษัทและบริษัทในเครือ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • 4.12 เพื่อตรวจสอบและประเมินความรู้ความสามารถของท่าน ในฐานะผู้สมัครงานในตำแหน่งที่บริษัทเปิดรับ รวมถึงเพื่อการติดต่อสื่อสารและการสัมภาษณ์ เช่น พนักงานทั่วไปของบริษัท และพนักงานฝ่ายขาย เป็นต้น
 • 4.13 เพื่อการเข้าทำข้อตกลงใดๆ และปฏิบัติตามหน้าที่และภาระผูกพันตามข้อตกลงนั้น
 • 4.14 เพื่อการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการ การปรับปรุงและพัฒนาโครงการและการให้บริการของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต รวมถึงการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์หลังการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการดังกล่าว
 • 4.15 เพื่อเสนอจำหน่ายสินค้าและการให้บริการแบบเฉพาะเจาะจงกับความต้องการของท่าน
 • 4.16 เพื่อทำหรือดำเนินการชำระเงิน คืนเงิน หรือออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน
 • 4.17 เพื่อตอบสนองต่อคำขอของท่านเกี่ยวกับข้อมูลโครงการของบริษัทที่ท่านสนใจ
 • 4.18 เพื่อบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยของธุรกิจของบริษัท
 • 4.19 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันตัวตน เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่านที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท รวมถึงดำเนินธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือสินค้าและบริการของบริษัท
 • 4.20 เพื่อป้องกันการสูญเสีย อาชญากรรม การฉ้อฉล หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ
 • 4.21 เพื่อดำเนินการสอบสวนการต่อต้านการฟอกเงินและความล้มเหลวในการทำธุรกรรม
 • 4.22 เพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในของธุรกิจ
 • 4.23 เพื่อดำเนินการทวงถามหนี้
 • 4.24 เพื่อบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัท และเพื่อปรับปรุงธุรกิจบริษัท
 • 4.25 เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือในการดำเนินธุรกิจตามปกติ
 • 4.26 เพื่อให้ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการ คู่ค้า ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง สามารถจัดหาสินค้าและบริการให้กับบริษัท
 • 4.27 เพื่อดำเนินการ บริหารจัดการ และปรับปรุงการดำเนินธุรกิจตามปกติ และจัดให้มีการบริหารจัดการเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • 4.28 เพื่อสรรหาและประเมินศักยภาพของกรรมการ พนักงานทั่วไป พนักงานขาย หรือบุคคลอื่นๆ เพื่อร่วมงานกับบริษัท
 • 4.29 เพื่อการสรรหาตำแหน่งงานที่ว่างในปัจจุบันและอนาคต
 • 4.30 เพื่อสื่อสารกับข้อมูลอ้างอิงที่ท่านให้ไว้กับบริษัท เช่น อดีตนายจ้าง เพื่อตรวจสอบประวัติก่อนทำข้อตกลงการจ้างงานใดๆ กับบริษัท
 • 4.31 เพื่อติดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีฉุกเฉิน
 • 4.32 เพื่อเข้าทำสัญญาหรือสื่อสารกับลูกค้าองค์กร ซัพพลายเออร์ หรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยการสื่อสารผ่านตัวแทน เช่น กรรมการหรือพนักงาน เป็นต้น
 • 4.33 เพื่อถ่ายภาพหรือวิดีโอของท่านสำหรับกิจกรรมใดๆ ที่จัดขึ้นโดยบริษัท และเผยแพร่ หรือโฆษณาภาพหรือวิดีโอดังกล่าวบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทหรือแพลตฟอร์มอื่นๆ
 • 4.34 เพื่อแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจ การล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ และการดำเนินการที่คล้ายคลึงกันของบริษัท
 • 4.35 เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน
 • 4.36 เพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพยานเพื่อเป็นหลักฐานในสัญญา
 • 4.37 เพื่อจัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือสถิติ
 • 4.38 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • 4.39 เพื่อดำเนินงานสาธารณะหรือเป็นผลมาจากการใช้อำนาจหน้าที่ของทางการ

5. ผู้ที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • 5.1บริษัทในเครือ
 • 5.2พนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ
 • 5.3ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
 • 5.4ตัวแทน นายหน้า ผู้รับเหมา ผู้ให้บริการ คู่สัญญาของบริษัทที่มีหน้าที่ดำเนินการให้บริการใดที่จำเป็นต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปรึกษาด้านต่างๆ เช่น ผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการทางธุรกิจ
 • 5.5สถาบันการเงิน องค์กรด้านสินเชื่อที่เป็นกลุ่มบุคคลภายนอก
 • 5.6หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลใดที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลภายใต้กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือตามข้อตกลงที่บริษัทมีต่อหน่วยงานภาครัฐ หรือบุคคลอื่นใด

6. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ไม่เกิน 10 ปี หลังจากการติดต่อครั้งสุดท้ายหรือการสิ้นสุดของสัญญาระหว่างบริษัทกับท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจยังคงเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่: (ก) ได้รับอนุญาตจาก PDPA และ/หรือกฎหมายที่บังคับใช้ (ข) บริษัทอยู่ภายใต้ข้อตกลงบางประการกับท่าน (ค) บริษัทอยู่ภายใต้ภาระผูกพันทางกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ง) ความยินยอมที่ท่านให้ไว้กับบริษัทยังไม่ถูกเพิกถอน หรือ (จ) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ามี)

7. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทได้มีความเกี่ยวข้องกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ นอกจากนี้ บริษัทรับรองว่าบุคลากร การดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงานของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ามี) PDPA และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน รวมถึงเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมาย และเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงโทษที่กำหนดโดย PDPA และกฎหมายที่บังคับใช้

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น บริษัทได้จัดเตรียมระบบเก็บฐานข้อมูล นโยบาย และมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน

8. การโอนข้ามพรมแดน

เนื่องจากลักษณะทางธุรกิจของอุตสาหกรรมบริการต้อนรับในปัจจุบัน บริษัทอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังคู่สัญญาในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรือไม่มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับมาตรฐาน ในทุกกรณี บริษัทดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการถ่ายโอนอย่างปลอดภัย ผู้รับข้อมูลมีระดับมาตรฐานการป้องกันที่เหมาะสม หรือการละเว้นตามที่กำหนดหรืออนุญาตโดย PDPA และกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับ

ในกรณีที่ประเทศปลายทางไม่มีมาตรฐานการปกป้องข้อมูลในระดับที่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเป็นไปตาม PDPA และกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับ

9. วิธีการใช้คุกกี้

บริษัทอาจเก็บรวบรวม และใช้คุกกี้ รวมถึงเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือใช้บริการของบริษัท ซึ่งนำมาใช้เพื่อระบุและแยกแยะผู้ใช้ที่เข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัท และติดตามการตั้งค่าส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติโดยคุกกี้ คุกกี้เหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดผลร้ายใดๆ ต่อคอมพิวเตอร์หรือส่งไวรัสใดๆ

การเก็บรวบรวมคุกกี้ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันดังกล่าว จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถจดจำท่าน เช่น การจดจำชื่อ บัญชี รหัสผ่าน หรือความสนใจก่อนหน้านี้ เป็นต้น ทราบถึงความชื่นชอบของท่าน และปรับปรุงวิธีการที่บริษัทจะนำเสนอโครงการ และ/หรือบริการให้แก่ท่าน รวมถึงช่วยให้บริษัทสามารถมอบประสบการณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการติดต่อสื่อสารกับท่านได้ดียิ่งขึ้น

ในกรณีที่ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล ไม่เห็นด้วยกับการใช้คุกกี้ในการรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติขณะเรียกดูเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัท ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ได้โดยไปที่การตั้งค่าในหน้าเว็บไซต์ของการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละเว็บไซต์ของบริษัทที่ท่านเรียกดู

10. กล้องวงจรปิด

บริษัทใช้กล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพหรือภาพเคลื่อนไหวของผู้มาติดต่อ และยานพาหนะภายในและรอบๆ ที่ตั้งบริษัทและโครงการของบริษัท เพื่อความปลอดภัย รวมถึงการป้องกันและการตรวจจับอาชญากรรม กล้องวงจรปิดของบริษัท จะตรวจจับทางเข้า ล็อบบี้ ระเบียง ลานจอดรถภายในและนอกอาคาร รั้วรอบอาคาร และพื้นที่ภายในขอบเขตของบริษัทและโครงการของบริษัท ซึ่งประชาชนเข้าถึงได้ตลอด 24 ชม. ระบบเฝ้าระวังอาจมีการบันทึกเสียง บริษัทรับรองว่าบันทึกจากกล้องวงจรปิดจะถูกตรวจสอบโดยผู้มีอำนาจของบริษัทเท่านั้น

11. ผู้เยาว์

ผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลใดๆ ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ บริษัทอาจไม่ทราบอายุของเจ้าของข้อมูลที่กำลังเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่มอบข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท อาจขอให้บริษัท ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ดังกล่าว (ถ้ามี) หากบริษัททราบว่า เจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์และผู้เยาว์ดังกล่าวไม่สามารถกระทำการตามลำพังตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ หาก PDPA กำหนดให้บริษัทต้องขอความยินยอม บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ปกครองโดยไม่ชักช้า

12. ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมก่อนการมีผลบังคับใช้ของ PDPA

บริษัทมีสิทธิดำเนินการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้รวบรวมไว้ก่อนที่ PDPA จะมีผลบังคับใช้ตามวัตถุประสงค์เดิมต่อไป หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อโดยติดต่อบริษัท หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในข้อ 17

13. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

 • 13.1สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล หรือขอรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านซึ่งบริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงขอให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย บริษัทอาจร้องขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนดำเนินการตามคำขอ
 • 13.2สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งบริษัทได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไม่ว่าในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ และโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้ ในกรณีที่ (ก) เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ (ข) บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยฐานความยินยอม หรือฐานสัญญา
 • 13.3สิทธิในการขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านอาจมีสิทธิที่จะขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน
 • 13.4สิทธิในการขอถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • 13.5สิทธิในการโต้แย้งคัดค้านการดำเนินการใดๆ ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ในบางกรณี ซึ่งรวมถึงกรณีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นไปตามฐานประโยชน์สาธารณะ และฐานผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดแบบตรงและ/หรือ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ
 • 13.6สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราวได้ในบางกรณี เช่น ท่านได้โต้แย้งเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล
 • 13.7สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (ที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย) หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่บริษัทจะมีเหตุอันชอบธรรมด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน หรือบริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อที่จะก่อตั้ง ดำเนินการ หรือปกป้องสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมาย
 • 13.8สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการละเมิดข้อกำหนดตาม PDPA

ท่านอาจใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโดยเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ยกเลิกการสมัคร หรือติดต่อบริษัท หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในข้อ 17

คำขอลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือร้องขอให้จำกัดหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อาจส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่มีอยู่ ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ และ/หรือดำเนินการตามคำขอของท่านได้

หากการเพิกถอนความยินยอมของท่านมีผลกระทบต่อท่านในทางใดก็ตาม บริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบของการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว

เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริษัทอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอหาก: (ก) ผู้ที่ยื่นคำขอไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่มีสิทธิที่จะยื่นคำขอดังกล่าว (ข) คำขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เช่น ผู้ที่ยื่นคำขอไม่มีสิทธิตาม PDPA หรือบริษัทไม่ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ยื่นคำขอ (ค) เป็นคำขอที่มากเกินสมควร เช่น บริษัทได้รับคำขอจากบุคคลเดียวกันเป็นจำนวนมาก หรือ (ง) บริษัทมีเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จะปฏิเสธคำขอดังกล่าวตามที่ PDPA และ/หรือกฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ กำหนดหรืออนุญาต

14. ข้อยกเว้นการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว

 • 14.1ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่เวลาที่ท่านได้เปิดเผยข้อมูลให้บริษัท หรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของบริษัท
 • 14.2การเปิดเผยข้อมูลโดยได้รับความยินยอมจากท่านไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการอนุญาตโดยวิธีการอื่นใด หรือ
 • 14.3การเปิดเผยข้อมูลตามความจำเป็น เนื่องจากกระทำตามกฎหมาย คำสั่ง กฎ ข้อบังคับ คำสั่งศาล คำพิพากษา หรือหน่วยงานของรัฐ หรือตามความจำเป็นอื่นใด

15. การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลทันทีเมื่อบริษัทเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขดังกล่าวทาง https://siamsindhorn.com/privacy

16. เบ็ดเตล็ด

นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ภายใต้และจะถูกตีความตาม PDPA และกฎหมายของประเทศไทย นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

17. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อันเนื่องมาจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือกิจกรรมใดๆ ของบริษัท รวมถึงการที่ท่านจะใช้สิทธิใดๆ ตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อตามที่อยู่ด้านล่าง:

 • เรียนเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ที่อยู่บริษัท สยามสินธร จำกัด 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • โทร02-263-2500
 • อีเมลpersonaldata@siamsindhorn.com
 • ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565

เอกสารแนบท้าย 1. รายละเอียดเว็บไซต์ และช่องทางการติดต่อของบริษัท

เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท สยามสินธร จำกัด

 • 1.https://siamsindhorn.com
 • 2.https://sindhornvillage.com
 • 3.https://sindhorntonson.com
 • 4.https://sindhornlumpini.com
 • 5.https://sindhornresidence.com
 • 6.https://theresidencesatsindhornkempinski.com
 • 7.https://baansindhorn.com
 • 8.https://siamsindhorn.com/
 • 9.https://theoldsiam.co.th
 • 10.https://sanehjaan.com
 • 11.https://polofootballpark.com
 • 12.https://eiffelbakery.com

LINE Official Account

 • 1.Sindhorn Village
 • 2.Sindhorn Food court
 • 3.Sindhorn Offices
 • 4.Velaa Langsuan
 • 5.The Old Siam BC
 • 6.The Old Siam Plaza
 • 7.Cafe Eiffel
 • 8.Polo Football Park